Ứng dụng

Bạn đã sẵn sàng để gia nhập với chúng tôi?

Để vào học tại Curtin, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của đại học và tiêu chuẩn tiếng Anh. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường thì có nhiều lựa chọn thay thế khác để bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết cần thiết.

Lắng nghe những gì sinh viên của chúng tôi chia sẻ về việc nộp hồ sơ vào học tại Curtin.

Rất dễ dàng để nộp hồ sơ vào học tại Curtin. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua một văn phòng đại diện.